Şirketlerde Muhasebe Denetim Rehberi

Şirketlerde Muhasebe  Denetim  Rehberi

Değerli okurlar, konusunun uzmanı olan kişiler tarafından hazırlanan aşağıdaki  Şirketlerde Muhasebe  Denetim  Rehberini  sırasıyla uygulanarak  bir şirketin tüm muhasebe kayıtlarının eksiksiz denetimi yapılabilirsiniz.. Denetime ilişkin bazı tabloların ve kayıtların önceden hazırlanması temin edilmelidir.  Denetimin başlangıcından asgari olarak muavin defter, geçici mizan, ayrıntılı bilanço ve gelir tabloları hazır edilmiş olmalıdır. Şirketlerde Muhasebe Denetim Rehberi.

I- MUHASEBE  VE  İŞLETME  DENETİMİ 

 • S A Y I M   K O N T R O L   :

 •  I. Türk lirası ve Döviz kasa mevcudunu sayıp  resmi kayıtlar  ile mutabakatını kontrol ediniz.  Varsa  masraf  makbuzları, avans ve borç para kağıtlarını kontrol ediniz.
 •  1.1 Çek portföyünü sayınız. Çek borçluları hakkında kısa bilgi veriniz.
 • 1.2. Senet portföyünü sayınız. Senet borçluları hakkında kısa bilgi veriniz.
 • 1.3 Senet ve çek takip defteri ile sayım sonuçlarını kontrol ediniz.

 

 • K A S A   K O N T R O L  :

 1. I. İnceleme döneminin sonu itibariyle kasa defteri bakiyesini, mizan bakiyesi ve kasa sayım tutanağı ile kontrol ediniz.

2.2. Tahsil ve tediye fişlerini, sondaj usulü kasa defteri ve karşı hesap kayıtları ile kontrol ediniz. Fişlerde yetkili  amirlerin imzalarını kontrol ediniz. Son hafta ve yeni dönemin ilk haftasındaki tahsil ve tediye fişlerini % 100 oranında kontrol ediniz ve mümkünse mukabil hesaplarla ilişkisini kurunuz.

2.3. Kasa defterinin yıl içindeki bakiyelerini tarayınız. Uzun süre normal ölçüleri aşacak derecede yüksek bakiye devir eden tutarları tespit edip sebeplerini araştırınız.

2.4. Kasa devir bakiyelerinin doğru kayıt edilip edilmediğini, sondaj usulü kontrol ediniz.

2.5. Döviz kasasındaki mevcutların, bilanço tarihindeki kurlarla değerlemeye tabi tutulup tutulmadığını kontrol  ediniz.

 

Şirketlerde Muhasebe Denetim Rehberi
Şirketlerde Muhasebe Denetim

 

3- B A N K A  M E V D U A T   K O N T R O L  :

3.1. Bilanço tarihi itibariyle banka hesabı mizan bakiyelerini, banka extra ve mutabakat formları ile kontrol    ediniz. Mutabık olmayan bakiyeleri, sebeplerini belirterek not ve kontrol ediniz.

3.2. Bloke hesaplar dışında devamlı ve yüksek tutarda bakiye veren banka hesaplarını ve  sebeplerini   belirterek not ve kontrol ediniz.

3.3. Döviz mevduatın ekstrelerle mutabakatını    kontrol ediniz. Bakiyelerin bilanço tarihindeki döviz kurları ile  değerlemesi yapılmış mıdır?

3.4. Çek hareketi,  uygun olarak izlenmekte midir?

3.5. Çekle ödeme ve çekle tahsil kaydını sondaj  usulü mukabil hesaplarla kontrol ediniz.

 

4– TİCARİ  ALACAKLAR VE  MÜŞTERİ  HESAPLARI  :

 1. 1. Bilanço tarihi itibariyle müşteri hesap bakiyeleri için mutabakat yazıları çıkarılmış mıdır? Gelen cevaplar   içerisinde mutabık olmayan bakiyeler var mıdır?

4.2. Muhasebenin müşteri cari hesap bakiyelerini varsa satış servisinde takip edilen cari hesap kurları ile  karşılıklı kontrol ediniz.

4.3. Müşteri hesapları yaşlandırma tablosunu  isteyiniz. Genel satış politikasına göre   zamanında   kapatılmamış müşteri hesap bakiyelerini not ediniz.

4.4. Bilanço tarihi itibariyle portföydeki   senetleri, sayım tutanağı ile kontrol; gerekli görülürse senet borçlularını   not ediniz.

4.5. Teminat ve tahsildeki senetler için bankalardan depo bakiyeleri alınmış ve mutabakat sağlanmış mıdır?

4.6.  Vadesi geçtiği halde tahsil veya protestosu bildirilmemiş senetleri olup olmadığını senet takip defterinden  araştırınız. Senedin akıbetini sorumlulardan öğreniniz.

4.7. Bilanço tarihi itibariyle müşteri risk ve teminat tablosunu isteyiniz. Teminatı yetersiz riski yüksek   müşterileri not ediniz.

4.8. Müşteriler itibariyle risk limitleri tespit edilmiş midir?

4.9. Risk limiti aşılan müşterileri not ediniz.

4.10. Teminatlar nerede ve nasıl muhafaza ediliyor?

4.11. Sondaj usulü ile bazı müşterilerin teminat belgelerini (ipotek, teminat mektubu, kefaletname) isteyiniz ve  inceleyiniz.

4.12. Sürekli teminatlarda (özellikle banka teminat mektubu) süresi geçtiği halde yenilenmeyen teminat var  mıdır?

4.13. Alınan müşteri senetlerinden, varsa şirketimizce tamamlanan damga pulları, ilgili müşterilere dekont  ediliyor mu?

4.14. Müşteriler itibariyle protestolu senet hareket tablosunu isteyiniz ve inceleyiniz.

4.15 Protestolu senet oranı yüksek olan müşterileri tespit ve not ediniz.

4.16 Protestolu senetler hesaba geçtikten sonra ortalama olarak ne kadar sürede tahsil edilmelidir?

4.17 Protestolu senetlere vade farkı uygulanıyor mu? (Vade başlangıcı olarak hangi tarihin esas alındığını ve   vade farkı oranını not ediniz.

4.18 Portföy tahsil ve teminattaki müşteri senetlerinin toplam tutarı ve ortalama vadesini not ediniz.

4.19 Varsa tahsili gecikmiş ve şüpheli alacakları tespit ve not ediniz. V.U.K. karşısındaki durumlarını da   değerlendiriniz.

 

5– RESMİ ALACAKLAR    :

5.1. Tahsili geciken veya şüpheli resmi alacağımız var mıdır?

 

6– DİĞER  ALACAKLAR    :

6.1. Grup şirketlerinden olan alacaklarda mutabakat kontrolü (gerektiğinde telefonla) yapınız. Mutabık olmayan  bakiyeleri not ediniz.

6.2. Grup şirketi, resmi alacaklar ve müşteri alacakları dışındaki diğer alacakları not ve sebeplerini not ediniz.

6.3. Personele iş, harcırah veya borç olarak verilmiş olan avansları tespit ve not ediniz. Avans ve borçların  kapatılma ve geri ödenmesi düzenli midir?

 

7– STOKLAR    :

7.1. Bilanço tarihi itibariyle çıkarılmış olan mukayeseli envanter listelerini isteyiniz. Envanter listelerinde yetkili   imzalar mevcut mudur?

7.2. Envanter listelerindeki kaydi bakiyelerinin mizan kayıtları ile mutabakatını ayrı ayrı stoklar ve toplam  tutarlar itibariyle kontrol ediniz.

7.3. Envanter kaydi-fiili farklarının icmalini not ediniz.

7.4 Kaydi-fiili miktarları tutturmak amacıyla kartlardan hurda ve sair çıkışlar yapılabilir veya farklar maliyet  hesaplarına çekilebilir. Kartları bu açıdan tarayınız gerekli notları alınız.

7.5. Önemli  envanter  farkı veren mal gruplarını inceleyiniz. Ve fark sebeplerini belirterek not ediniz.

7.6. Kullanılan stok değerleme ölçülerini ve önceki yıla göre bu esaslarda farklılık olup olmadığını mal grupları  itibariyle belirtiniz.

7.7. Bilanço tarihindeki stokların, kullanılan değerleme metoduna uygun olarak değerlenip değerlenmediği,  (sondaj usulü) stok kartları üzerinden envanter listeleri ile bağlantılı olarak kontrol ediniz.

7.8. Maliyet bedeline nazaran satış bedeli % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösteren veya hurda-ıskarta   stoklarını varsa tespit ediniz ve bunların V.U.K. 274. Ve 278. Maddelerine göre değerleme imkanlarını  araştırınız.

 

7.09. Stok gruplarının önceki bilançoya göre mukayeseli tablosu isteyiniz ve önemli değişiklikleri sebepleriyle  birlikte not ediniz.

7.10. Stokların yaşlandırma tablosunu isteyiniz. Devir hızı düşük ve hareketsiz stokları tespit ve not ediniz.

7.11. Konsiye, teşhir veya işlem görmek üzere işletme dışında bulundurulan stokların kime, nereye  gönderildiğini araştırın ve mevcudiyetini sevk irsaliyesinden kontrol ve tespit ediniz.

 

9– SABİT KIYMETLER – AMORTİSMANLAR   :

9.1. Sabit kıymetlerin önceki bilançoya göre mukayese tablosu hazırlayınız. Bu tablonun da yardımı ile yıl içinde   girişi ve çıkışı yapılan kalemleri tespit ediniz.

9.2. Yıl içinde girişi yapılan sabit kıymetlerin maliyet tutarını sondaj usulü ile belgelerinden kontrol ediniz. Ayrıca K.D.V. uygulaması ile bağlantısını kurunuz.

9.3. Sabit kıymetlerin maliyetlerini teşvik eden belgelerin ne şekilde muhafaza edildiğini araştırın, gerektiğinde  isteyiniz.

9.4. Sabit kıymetler üzerinde tesis edilmiş ipotek veya rehin var mıdır? Varsa hangi kıymetler üzerinde, ne   tutarda, kimin lehine teminat tesis edildiğini not ediniz.

9.5. Sabit kıymetlerin fiziki olarak mevcudiyetini sondaj usulü kontrol ediniz.

9.6. Şirketin makine, demirbaş v.b.g. sabit kıymetleri için fiili envanter yapılmış mıdır? Sabit kıymet  ve  amortisman defteri ile envanter sonuçlarını kontrol ediniz.

9.7. Sabit kıymet sigorta poliçelerini isteyiniz ve geçerlilik süresi ve teminat tutarları açısından kontrol ve not  ediniz. (İşletmede teminat dışı sabit kıymet kalıp kalmadığı da bu kontrol ile amaçlanmıştır.)

 

9.8. Yıl içinde satışı yapılan sabit kıymetlerin muhasebe usulü hakkında izahat isteyiniz. Birikmiş amortisman ve   sermayeye eklenmemiş değer artış fonlarının kâr yazılıp yazılmadığını kontrol ediniz.

9.9. Sabit kıymet grupları itibariyle uygulanan amortisman oranları ve usulleri hakkında izahat isteyiniz. Ve   kısaca not ediniz.

9.10. Cari yıl ayrılan amortismanları sondaj usulü kontrol ediniz ve muhasebe kayıtları ile mutabakatını yapınız.

9.11. Amortismana tabi tutulmadan direkt olarak gider yazılabilme imkanı verilen küçük demirbaşların takip ve   kontrol altında tutulup tutulmadığını kontrol ediniz.

 

10- B A N K A   K R E D İ L E R İ  :

10.1. Gerek döviz ve gerekse (TL) kredilerle ilgili olarak tüm krediler hakkında detaylı tablolar hazırlatınız. (Kredi   cinsi, açılış tarihi, kapanış tarihi, tutarı, faiz oranı ve tutarı, komisyon oranı ve tutarı, kur farkı ..v.b.g.)

10.2. Hazırlanacak kredi tablosundaki finansman masraflarını, muhasebe kayıtları ile kontrol ediniz.

10.3. Kredi bakiyeleri ve faizleri, banka ekstrelerinden kontrol ediniz. Mutabık olmayan bakiyeleri not ediniz.

10.4. Yılbaşına göre kredilerdeki değişimi analiz ediniz.

 

10.5. Dövizli borçların bilanço kuruna göre değerlenmesini ve kur farklarının ilgili hesaplara intikalini kontrol ediniz.

10.6. Ekstre faizlerinin global olarak normal oranda olup olmadığını, ayrıca bazı kredi hesaplarını, kredi  şartlarına göre sondaj usulü kontrol ediniz.

 

10.7. Kullanılan krediler karşılığında bankaya verilmiş olan teminatın cinsini, tutarını, süresini, kefaletlerde kefil  şirketi tespit ediniz; kredi bakiyesi düştüğü ve kredi kapatıldığı halde çözülmemiş teminat olup olmadığını  kontrol ediniz.

 

10.8. Şirketin gayrinakdi kredilerini (banka teminat mektubu, kefalet kredisi vb.g) ve kullanıldığı yerleri tespit  ediniz. Kapatılması gerektiği halde açık tutulan kredi olup olmadığını kontrol ediniz.

 

10.9. Kredi hesabından mevduat hesabına yapılan virmanların süresinde ve tam olarak kullanımımıza geçip  geçmediğini kontrol ediniz.

 

11- B O R Ç   S E N E T L E R İ:

11.1. Bilanço tarihi itibariyle şirketin borç senetleri tutarını, vadesini, alacaklılarını ve veriliş nedenini içeren  tablo hazırlatınız; devre başına göre değişimi analiz ediniz.

 

12- S  A  T  I  C  I  L  A  R  :         

12.1. Bilanço tarihi itibariyle satıcı hesap bakiyelerinin mutabakatını kontrol, mutabık olmayan bakiyeleri not  ediniz.

 

12.2. Satıcılara yapılan avans ve diğer ödemelerin anlaşma şartlarına uygunluğunu kontrol ediniz.

12.3. İhtilaflı olan satıcı hesaplarını not ediniz

13-AKTİF  VE  PASİF  GEÇİCİ HESAPLAR:

13.1. Masraf tahakkukları, peşin ödenen masraflar ile peşin tahsil edilmiş gelirlerle ilgili tahakkukları kontrol ediniz.

13.2. Geçici hesap bakiyelerini analiz ediniz, geçmiş yıllardan intikal eden kısımlarının ait olduğu hesaplara  intikalini sağlayınız.

13.3. Aktif ve pasif geçici hesaplar bir evvelki bilanço tarihindeki bakiyeler ile mukayese ve farkları analiz ediniz.

13.4. Aylık vergi ve sigorta tahakkuk ve ödemelerinin mevzuata uygunluğunu inceleyiniz.

 

14- ÖZSERMAYE HESAPLARI  :

14.1. Dönem başına göre öz sermaye hesaplarındaki değişimi inceleyiniz.

 

15- N A Z I M   H E S A P L A R :

15.1. Şirketin gerek aldığı ve gerekse verdiği kefalet, teminat, ipotek ve sair taahhüt ve teminatları, ilgili belgelerinden inceleyiniz. Şirketin bu şekilde cari riskini tespit ve not ediniz.

15.2. Bu hesapların mutabakatını sağlayınız. (A.E.H’de yapılan toplu çalışmadan da yararlanınız.)

15.3. Şirketin kayıtlarına almadığı veya kayıtlarından düşmesi gereken “nazım hesap” karakterindeki işlemlerin   mevcut olup olmadığını araştırınız, ve ilgili hesaplara intikalini sağlayınız.

 

16- SATIŞ  VE  MALİYET  HESAPLARI  :

16.1. Dönem içerisinde satış, maliyet ve brüt kârlılık tutarlarının mal grupları itibariyle listesini hazırlatınız. Toplam tutarların mizan bakiyesi ile mutabakatını sağlayınız.

16.2. Satış fiyatlarının anlaşma şartlarına uygunluğunu kontrol ediniz.

16.3. Satış ve maliyet kaydedilen miktarların tutarlılığını kontrol ediniz.

16.4. Satış iadelerini tespit ve iade sebeplerini not ediniz.

16.5. Satış iskonto ve indirimlerinin tutarını not ve hesaplanma şekillerini sondaj usulü kontrol ediniz.

16.6. Vade farkı hesaplanma yöntemini tespit ve kontrol ediniz.

16.7. (Devrebaşı stok maliyeti + Üretim Maliyeti) = (Satış Maliyeti + Devresonu Stok Maliyeti) genel dengesini    sağlayınız.

16.8. Stok değerleme yöntemini tespit; satış ve stok birim maliyetlerini mukayese ediniz.

16.9. Dönemin hurda satışlarını (miktar ve tutar olarak) çıkış ve irsaliye fişleri ile kontrol ediniz.

16.10. Diğer gelir kalemlerini inceleyiniz.

 

17-G İ D E R   H E S A P L A R I   :

17.1. Genel olarak giderleri muavin kayıtlardan ve gerektiğinde belgelerden kontrol ediniz.

17.2. Dikkati çeken önemli gider türleri ile ilgili detaylı bilgi alınız ve not ediniz.

17.3. İşletmenin mutad faaliyeti ile ilgili olmayan masraf kalemlerini not ediniz. (Cezalar, tazminatlar ve sair  şirketin kusurundan ileri gelen harcamalar)

17.4. Yurtiçi ve yurtdışı seyahat ver harcırah uygulamasının genelgelerimize uygunluğunu kontrol ediniz.

17.5. Bilanço tarihi itibariyle şirketin hesaplarda karşılığı ayrılmamış olan kıdem tazminatı yükünü hesap ediniz.

17.6. Aktifleştirilmesi gereken giderlerin ilgili hesaplara intikalini sağlayınız.

17.7. Kanunen  kabul edilmeyen  giderleri  tespit ve not ediniz.

17.8. Diğer giderler hesabını ve mahiyetlerin inceleyiniz.

 

II- KAYIT VE BELGE DÜZEYİ REVİZYONU  :

 • Dönem içinde gerek iç ve gerekse dış işlemlerde kullanılan belgeleri ve bunlara göre bilgi akış şemasını ve varsa aksayan yönlerini tespit ediniz.
 • Fatura, sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu, gider pusulası ve diğer belgelerin V.U.K.’nun öngördüğü şekil şartlarına uygunluğuna, bilgilerin eksiksiz doldurulmasına; seri ve sıra numarasının müteselsil olmasına, faturaların 10 günlük süre içinde düzenlenmesine ilişkin kontrolleri yapınız.

 

 

 • Mahsup, tahsil ve tediye fişleri ve bu fişlerin eklerindeki evraklar üzerinde yetkili kişilerin imzalarının mevcut olup olmadığını, kontrol ediniz. Özellikle gider belgeleri ve ödeme emirlerinde yetkili kişilerin imzası olmadan işlem yapılmadığına emin olunuz.
 • Şirket içinde kullanılan her türlü belgenin de seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilmesi iç kontrol açısından önemlidir. Durumu tespit ediniz.
 • Mal girişleri ilgili olarak tüm hareketi, (tesellüm, kalite kontrol, irsaliye, fatura, cari hesap, ödeme) zinciri içinde sondaj usulü kontrol ediniz.

          Yukarıdaki şekilde mal çıkışlarını da kontrol ediniz.

 • Nakit giriş ve çıkış hareketini, sondaj usulü kontrol ediniz. (Banka ekstreleri ile kayıtlardaki giriş ve çıkışlar karşılıklı olarak tarih ve tutarlar itibariyle belgelerinden incelenecektir.
 • Çekle yapılan ödemelerin uygunluğunu kontrol ediniz.
 • Ödeme yetki limitlerini öğreniniz ve uygulamayı kontrol ediniz.

Kasa, yevmiye, envanter, imalat, damga vergisi, amortisman defterine kayıtların, V.U.K.’nun öngördüğü zaman ve şekilde, temiz ve düzenli  olarak yapılmış mıdır? (Damga Vergisi hakkında 200 no.lu genelge)

 • Envanter defteri ve envanter listeleri ile ilgili olarak,
 • Belirtilen belgeler yetkili kişilerce imzalanmış mıdır?
 • Listeler V.U.K.’nun 188.maddesindeki şekil şartlarına uygun mudur?
 • Kasadaki yabancı para mevcudu için ayrı bir kasa defteri mevcut mudur?
 • Çekle yapılan tahsilat kasa defterinden geçiriliyor mu?
 • Yıl içinde girişi ve çıkışı yapılan sabit kıymetler amortisman defterine işlenmiş midir?
 • Muhasebe işlemleri, hesap plânına uygun olarak ait olduğu hesaplara kayıt ediliyor mu?
 • Perakende satışlar için kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti var mıdır?

 

III- VERGİ HUKUKU REVİZYONU  :

I- U S U L   İ N C E L E M E L E R İ:

I.I. “Belge ve kayıt düzeni” revizyon bölümünün vergi hukukuna ilişkin hususları gözden geçirilecek

I.2. İşe başlama, işi bırakma, iş değişikliği, adres değişikliği, işyeri sayısındaki artış ve azalışlar süresi içinde Vergi Dairesi’ne bildirilmiş midir?

I.3. Defter tasdiklerine ilişkin “Ticaret Hukuku Revizyonu” bölümünde açıklanan hususlar ile 326 no.lu genelge vergi hukuku açısından da göz önünde bulundurulmalıdır.

I.4. Tüm vergi beyanname ve bildirimler; (K.D.V., Muhtasar, Damga, Kurumlar, Emlâk,  Belediye Vergileri)

– Süresi içinde verilmiş midir?

– Ödemeleri süresi içinde yapılmış mıdır?  (Tahakkuk fişlerinden kontrol edilecek.)

Süresinde verilmeyen veya zamanında ödenmeyen vergileri not ediniz.

 

I.5. Vergilerden beyanname veya bildirimi zamanında verilmekle birlikte, ödemesi için erteleme talebi olanları, ödeme vadelerini inceleyiniz, vadelerinde ödenip ödenmediğini kontrol ediniz.

 

2- K A T M A   D E Ğ E R    V E R G İ S İ :

2.1. Beyannamelerde yer verilen bilgilerin, defter kayıtları ile mutabakatını yapınız.

2.3. Satışın özelliğine göre gerek K.D.V. ve gerekse ek vergi oranları doğru uygulanmış mıdır? (Kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınmalıdır.

2.4. Aylık dönem içinde sevk edildiği halde faturası aynı dönemde düzenlenmeyen satışlar nedeniyle, hesaplanan vergilerde kaymalar olup olmadığını kontrol ediniz.

2.5. Sondaj usulü seçeceğiniz bir vergilendirme döneminde, K.D.V. beyannamesini, faturalardan kontrol ediniz. (Dönemin vergili satış ve alışlarının şeride çektiriniz.)

2.6. İade edilen mallarla ilgili K.D.V.’lerin beyannamede dikkate alınıp alınmadığını inceleyiniz.

2.7. İndirilemeyen ve sonraki döneme devir eden tutarlar müteakip beyannameye doğru nakil edilmiş midir?

2.8. Sabit kıymetlerin sonraki dönemlerde gelen kur farkı ve faizlerinin aktifleştirilmesi nedeniyle, aktifleştirme bedelinden K.D.V. hesaplanmış mıdır?

2.9. Binek oto alımları, zayi olan mallar ve kanunen kabul edilmeyen giderlerin; alış vesikalarındaki K.D.V.’lerin indirilmemesi, gider veya maliyete alınması gerektiğini kontrol ediniz.

 

3- G E L İ R    V  E R G İ S İ :

3.1. Aylık muhtasar beyanname ile bildirilen gelir vergisi kesintilerinin, defter kayıtları ile mutabakatını sağlayınız.

3.2. G.V.K. Md. 94 ve ilgili kararname uyarınca vergi oranları doğru olarak uygulanmış mıdır?

3.3. Personel servisinden aylık bordro icmallerini isteyiniz ve ücret vergilerinin doğru beyan edilip edilmediğini kontrol                                ediniz.

 

4- K U R U M L A  R    V  E R G İ S İ :

4.1. Dönemin mali kârını tespit ve kontrol ediniz.

BİN (TL)

– Ticari Bilanço Kârı                                         ……………

– Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (+) ……………

– Vergiye Tabi Olmayan Gelirler (-)          ……………

– Geçmiş (5) yılın Mali Zararları (-)            ……………

Dönemin Mali Kâr/Zararı                           ……………

4.2. Vergiye tabi olmayan gelirleri inceleyiniz. Ve ayrı ayrı not ediniz.

  BİN (TL)

– İştirak Gelirleri                                              ……………

– Yatırım İndirimi                                             ……………

– İhracat İstisnası                                             ……………

 

4.3. İstisnaların hesaplanma şekilleri ve uygulama esaslarını Kanun ve Tebliğ hükümlerini inceleyerek kritik ve not ediniz.

4.7. Alacak ve borç senetleri ile ilgili olarak reeskont uygulaması yapılmış mıdır? Bu uygulama ile ilgili olarak şu hususlara dikkat edilecektir.

-Müşteri senetleri dışındaki senetler (finansman senetleri) için reeskont hesaplanmaması,

– Teminata verilen müşteri senetleri reeskont hesaplanması yapılabilir.

– Reeskont hesaplamasında iç yüzde metodu uygulayın ve şu formülden yararlanın:

Reeskont Tutarı          A x t                 

(100 + t ) x 360

A= Adat

T= Resmi İskonto Haddi

 

4.8. Dönem kârını müspet veya menfi olarak etkileyen unsurları not ediniz.

Tutar  (Bin TL )

 • Stok Masraf Payı ………………………
 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………
 •                                                                               ………………………

5- F  O  N  L  A  R  :

 

 1. DAMGA VERGİSİ (200 VE 354 NO.LU GENELGELER) :

 

6.2. Aylık damga vergisi beyannamelerinin, damga vergisi defteri ile mutabakatını yapınız.

6.3. Şirketin damga vergisi konusunda giren işlemlerini genel revizyon içinde göz önünde bulundurunuz. (Anlaşmalar,   Şirketimizce imzalanan senet ve kefaletnameler, avans makbuzları….. vb.g.)

6.4. Damga vergisi oran ve tarifler doğru olarak uygulanmış ve hesap edilmiş midir?

 

7- E M L A K    V E R G İ S İ  :

7.1. Beyannamede yer alan bilgiler asgari beyan değeri ve vergi oranları doğru olarak yazılmış mıdır?

 

IV- TİCARET HUKUKU REVİZYONU :

 • Ticaret Kanunu’na göre tutulması gereken defterleri, açılış ve kapanış tasdik durumlarını, ticaret siciline beyan edilip edilmediğini kontrol ediniz.
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun Ana Sözleşme ve T.T.K. hükümlerine göre toplanıp, toplanmadığını; alınan kararların; karar defterine işlenmesini, T.T.K. ve Ana sözleşmeye uygunluğunu, işlemlerin bu kararlara uygunluğunu kontrol ediniz.
 • Pay defteri düzenli olarak işleniyor mu?
 • Kâr dağıtımı, T.T.K., S.P.K. ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmış mıdır?
 • Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete hisse senedi şeklinde tevdi etmeleri zorunlu teminat şirkette bulunduruluyor mu?

Genel kurullarda, Yönetim Kurulu Üyeleri için T.T.K. 333 ve 334. Maddelerine göre gerekli izin alınmış mıdır?

 • Tescil ve ilanı mecburi olan kararlarda bu mecburiyet sürelerinde yerine getirilmiş midir?
 • Şirketin imza sirkülerini ve imzalarını bu sirküler şartlarına uygunluğunu inceleyiniz.

 

V- SİGORTA HUKUKU REVİZYONU :

 • Aylık sigorta bildirgelerinin defter kayıtları ile mutabakatını sağlayınız.
 • Primlerin mevzuata uygun olarak hesap edilip edilmediğini kontrol ediniz.

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Şirketlerde Muhasebe Denetim Rehberi yazımızı okumak için tıklayınız.

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!