Yurt Dışından Sipariş’te Yeni Kurallar

Yurt dışından sipariş’te yeni kurallar. Yurt dışından tekstilden elektroniğe kadar pek çok ürünü satın almamız mümkün. Ancak yurt dışı sitelerden alışverişte ödenen vergilerde önemli bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Mayıs’tan itibaren Avrupa Birliği dışı ülkelerden kargoyla gelecek eşyanın gümrük vergisi yüzde 20’den yüzde 30’a çıkacak. Kargo ile bireysel ithalatta 1.500 Euro ‘luk limit ise, 150 Euro olacak.

 

1 Mayıs’tan Önceki Durum

Ticari amaç taşımayan kişisel kullanım amaçlı ürünler, belirlenen kurallarda yurt dışından bireysel olarak ithal edilebiliyor. Bireysel ithalatta kişiler genel itibarıyla internet sitelerinden alışveriş yapıyor. Bu eşyaları hızlı kargo şirketleri getirerek gümrük idaresine beyanda bulunuyor ve bireysel ithalatta tek bir vergi tahsil ediliyor. Buna da tek ve maktu vergi deniyor.

1 Mayıs’tan önce,  1.500 Euro’ya kadar yapılan bireysel ithalatlarda, eşyanın AB’den gelmesi durumunda yüzde 18, AB dışından gelmesi durumunda ise yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi ödeniyor. İthal edilen eşyanın Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na tabi olması durumunda ise ayrıca yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi alınıyor.

 

1 Mayıs İtibariyle Oranlar ve Limitler Değişiyor

Peki, 1 Mayıs’tan sonra yurt dışından alışveriş yaparken nasıl bir düzenlemeyle karşılaşacağız?

1 Mayıs itibariyle 150 Euro’ya kadar yapılan bireysel ithalatlarda (ilaç hariç), eşyanın AB dışından gelmesi durumunda yüzde 30 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek. AB’den ithal edilen veya Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na tabi eşyanın ithalatında vergilendirmesinde ise bir değişiklik olmayacak. Değeri 150 Euro ile 1500 Euro arasındaki bireysel ithalatlarda ise, hızlı kargo firmaları aracılığıyla ithalat işlemleri gerçekleştirilecek ve eşyanın ithalinde alınması gereken normal vergiler tahsil edilecek. Yeni düzenlemeyle, posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve nitelik taşımayan, kıymeti 1500 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisi devam edecek.

Yurt Dışı Alışveriş Biraz Daha Zorlaşacak

Yapılan yeni düzenlemeyle,  yurt dışından bireysel ithalatın maliyeti daha fazla olucak. 1 Mayıs’tan önce 1.500 Euro’ya kadar uygulanan maktu vergi sınırı, 150 Euro’ya düşürüldü. Eşyanın çeşidine göre Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi gibi vergiler ödenecek. Bu durum da bireysel ithalat yapanların vergi yükünü artıracak.

Yeni düzenleme kapsamında yapılacak ithalatlarda öncelikle eşyanın ithalatında bir kısıtlama ve yasaklama olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca 150 Euro’yu aşıp 1.500 Euro’yu aşmayan bireysel ithalatlarda, kişilerin normal ithalat vergilerini ödeyeceklerini bilmeleri gerekiyor. Bu nedenle ithal edilecek eşyanın vergilerinin de alışveriş öncesinde dikkate alınmasının faydalı olacaktır.

Bireysel ithal edilebilecek eşyaların gümrük mevzuatı çerçevesinde belirlenmektedir.

Her ürün hızlı kargo yoluyla ithal edilemiyor. Örneğin ithali yasak olan bir eşya hızlı kargo yoluyla da ithal edilemez. Bu nedenle gümrük mevzuatının izin verdiği eşyalar bireysel ithalata konu edilebiliyor. Kozmetik, takviye edici gıdalar, tütün ve alkol cinsi eşyaların hızlı kargo kapsamında ithaline izin verilmemektedir.

Yurt Dışından Sipariş
Yurt Dışından Sipariş

 Daha Fazla Vergi Ödeyeceğiz

1 Mayıs’tan önce, 1000 Euro değerindeki elektronik eşyayı Çin’den almak isteyen bir kişi 200 Euro tek ve maktu vergi ile 200 Euro Özel Tüketim Vergisi ödeyerek toplamda 1.400 Euro’ya ürünü ithal ediliyordu.

Yeni düzenlemeyle, 1000 Euro değerindeki elektronik eşyanın ithalatında 200 Euro İlave Gümrük Vergisi, 240 Euro Özel Tüketim Vergisi ve 259,20 Euro Katma Değer Vergisi ödenecek. Bu nedenle toplamda bize maliyeti 1.699,20 Euro bulacak.

 

Ek: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Karamı Beşinci Kısmının Üçüncü Bölümünün başlığı “Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 62- (1) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

  1. a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %18,
  2. b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde %30,
  3. c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,

Oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(2) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45 inci maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden %0 oranında tek ve maktu bir vergi uygulanır.

(3) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 22 Avro’yu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(4) Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, yolcu beraberinde gelen Ek-9’daki liste kapsamı dışında kalan ve değeri 61 inci maddede belirtilen hediyelik eşya limitinin üzerinde olan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sözü edilen limitler dâhilinde getirilen eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekir.

(6) Diplomatik eşya ve 58 inci madde kapsamı yolcu eşyasının posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi halinde kıymet ve ağırlık sının uygulanmaz.”

MADDE 4- Aynı Kararın 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “62 nci maddede” ibaresi “62 nci maddenin dördüncü fıkrasında”, ikinci fıkrasında yer alan “62 nci madde hükümleri” ibaresi “62 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Kararın 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “62 nci maddede” ibaresi “62 nci maddenin dördüncü fıkrasında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Kararın 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 67- (1)  Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca öngörülen kuramların asli görevleri, kuruluşların faaliyet alanları ve Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele göreviyle ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler tarafından bu kuram ve kuruluşlar adına serbest dolaşıma sokulacak veya Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan bu vakıflara veya Savunma Sanayii Başkanlığına ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda  yazılı kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış proje, imzalanmış sözleşme veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uygunluk verilmiş savunma sanayii ile ilgili diğer ihtiyaç unsurlarına ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve ilgili makam tarafından bu kapsamda olduğu bildirilen her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz, yazılım ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onaranlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alman yardım malzemesine muafiyet tanınır.”

MADDE 7- Aynı Kararın 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 91- (1) 92 nci madde hükümlerine uygun olarak getirilen aşağıda belirtilen eşyaya muafiyet tanınır.

  1. a) Bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya.
  2. b) Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller.”

MADDE 8- Aynı Kararın 92 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “91 inci maddede” ibareleri “91 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 91 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerekir.”

MADDE 9- Aynı Kararın 107 nci maddesine yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiş ve mevcut sekizinci fıkra dokuzuncu fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(8) 67 nci madde kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz.”

MADDE 10- Aynı Kararın 126 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen;

  1. a) Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine

Konu;

1) 45 inci madde kapsamındaki eşyanın,

2) 58 inci madde kapsamındaki eşyanın,

3) 62 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamındaki eşyanın,

4) KDV ve ÖTV istisna belgelerine sahip kurumlar tarafından getirilecek olan 69 uncu, 70 inci ve 71 inci maddeler kapsamındaki eşyanın,

5) 86 ncı madde kapsamındaki eşyanın,

6) 91 inci madde kapsamındaki eşyanın,

7) 100 üncü maddenin birinci fıkrasının (ö) bendi kapsamındaki eşyanın,

8) Elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlar adına gelen diplomatik eşyanın,

  1. b) Normal usulde beyan edilecek olan, serbest dolaşıma giriş rejimine konu; değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,
  2. c) Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı kapsamında ihracat rejimine konu; miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın,

Gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi kullanan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırır. İhracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katma kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 11- Aynı Kararın 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 127- (1) Posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde düzenlenen yetkileri kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında;

  1. a) Gümrük müşavirliği, ordino, terminal ve benzeri isimler altında ilave ücret alamaz.
  2. b) Gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz.”

MADDE 12- Aynı Kararın 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “58, 59 ve 60 ıncı” ibaresi “45 inci, 58 inci, 59 uncu, 60 ıncı ve 62 nci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Karar 1/5/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yurt Dışından Sipariş’te Yeni Kurallar. Yurt Dışından Sipariş’te Yeni Kurallar. Yurt Dışından Sipariş’te Yeni Kurallar.

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Laptop Alacaklara Tavsiyeler

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

 

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!