Vergi Hukukunda Özel Ödeme Zamanları

Vergi Hukukunda Özel Ödeme Zamanları   I. Vergi Usul Kanunu’nun 112’nci maddesinde ‘Özel Ödeme Zamanları’ belirlenmiş bulunmaktadır. Şöyle ki;

1. İkmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir.

2. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip haller dolayısıyla beyan üzerine tarh olunan vergiler, beyanname verme süresi içinde ödenmektedir.

Mükellefin, vadeleri mezkûr süreden sonra gelen vergileri de aynı süre içinde alınır.

Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolayısıyla mükellefiyetleri kalkanların ikmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir.

Bu fıkrada yazılı tahsil süreleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 6183 sayılı Kanun gereği teminat gösterilmesi halinde Vergi Kanunu ile belli taksit zamanına kadar ve taksit zamanı geçmiş ise üç ay uzatılır.

3. Vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince tahsili durdurulan vergilerden taksit süresi geçmiş olanlar vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Ayrıca ikmalen ve re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda;

a. Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar,

b. Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen normal vade tarihinden itibaren yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar,

Vergi Hukukunda Özel Ödeme Zamanları
Vergi Hukukunda Özel Ödeme Zamanları

c. Vergi Usul Kanunu’nun 379’uncu maddesi kapsamında kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda söz konusu maddeye göre hesaplanacak vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar,

Geçen süreler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’a göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz.

Uzlaşılan vergilerden gecikme faizi; uzlaşılan vergi miktarına (a) fıkrasında belirtilen tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalanmadığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır.

Dava açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve cezalar, mükellef tarafından istenildiği takdirde davanın devamı sırasında da kısmen veya tamamen ödenebilir.

Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften kaynaklanması halinde düzeltmeye dair müracaat tarihi, diğer hallerde verginin tahsili tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 6183 Sayılı Kanun’a göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte 120’nci madde hükümlerine göre mükellefe red veya iade edilir.

4. Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde tecil faizi oranında hesaplanan faiz red ve iade gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir.

(Kaynak: Veysi Seviğ / İto Haber | 20.06.2022)

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Hisse Senetlerinin Değerlemesi

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!