Genel Muhasebe Ders Notları

Genel Muhasebe  Ders Notları

Değerli okurlar Genel Muhasebe Ders  Notları  ile ilgili detaykı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları ( sermayesi ve borçları) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir.

– İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, ham madde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten iktisadi birime işletme denir.

– İşletmenin varlıkları, sermayesi ve borçları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgililere raporlar şeklinde sunan bilgi sistemine muhasebe denir.

– Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde temel alınan, işletme faaliyetlerinin sürekli olmasına rağmen ara ara kesildiği varsayılarak ölçme, kontrol ve planlama işlevlerine imkan veren eşit uzunluktaki sürelere dönem denir.

Genel Muhasebe Ders Notları
Genel Muhasebe Ders Notları

 

Gelir Tablosu Nedir?

– Bir işletmenin belirli bir döneme, genellikle bir mali yıla ait net sonucunu, brüt satış karı, faaliyet karı büyüklüklerine ve bunları oluşturan ana olaylara yer vererek gösteren mali tabloya gelir tablosu denir.

 Hesaplar

*Makinelerdeki azalışlar, ilgili hesapta alacaklandırılır.

*Gelirlerdeki artışlar, ilgili hesapta alacaklandırılır.

*Giderlerdeki artışlar, ilgili hesapta borçlandırılır.

*Sermayedeki azalışlar, ilgili hesapta borçlandırılır.

 

Tekdüzen hesap planının dayandığı hesap çerçevesine göre gelir tablosu hesapları, hesap grubunda yer alır.

– Nakit hareketlerinin kaydedilmesine yardımcı işlevi bulunan ve alacaklı hesabı daima kasa hesabı olan belge tediye fişi (ödeme) denir.

 Yevmiye defteri için gerekli  bilgiler  nelerdir?

*Bir işlemin bir bütün olarak iki madde çizgi arasında kaydedilmesi

*Yevmiye defterine yapılan kayıtların tümünün büyük deftere aktarılması

*Sayfa numaraları, her bir sayfaya bir numara gelecek şekilde birbirini takip etmesi

*Büyük defter bağlantı numarası sütunu bulunması

Envanter Nedir?

– Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine envanter çıkarmak(muhasebe dışı envanter) denir.

– Dönem sonu bilançosu kesin mizana dayanarak düzenlenir.

– Muhasebenin temel kavramlarına dayanan, muhasebe uygulamasını oluşturan muhasebe usulleri, işlemleri ve tekniklerine yön veren kurallara genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri denir.

Muhasebenin temel kavramların Nelerdir?

*Önemlilik

*Tutarlılık

*Kişilik

*Verilerin güvenilir olması

 

 Aralıklı envanter yönteminin özellikleri Nedir?

*Mal mevcudunun ancak sayım ve değerleme yapıldıktan sonra belirlenmesi

*Satın alınan malların maliyetini oluşturan bütün unsurların “153 ticari mallar hesabı” na kaydedilmesi

*Satışların kar veya zararını belirlemek için fiili sayım ve değerleme yapmanın gerekmesi

*Mal çeşidi çok ve küçük hacimli nispeten ucuz  fiyatlı birimlerden oluşan işletmeler için uygun bir yöntem olması

 

Maddi olmayan duran varlıklar grubunda yer alan hesaplar  hangileridir?

*Şerefiye

*Haklar

*Kuruluş ve örgütlenme giderleri

*Özel maliyet

*Araştırma ve geliştirme giderleri

*Birikmiş amortismanlar

*Verilen avanslar

Örnek

– İşletme 2.000.000 tl satın alındığı satın aldığı bir arsa üzerinde yer alan eski bir yapıyı  200.000 tl yıktırmış ve enkazını 120.000 tl’ye satmıştır. Bu bilgilere göre, Arazi ve Arsalar Hesabına arsanın değeri 2.080.000 tl  olarak görülecektir.

2.000.000 tl+ 200.000 tl =  2.200.000 tl

2.200.000 tl –  120.000 tl  =  2.080.000 tl

 

Maliyet muhasebesinin işlevleri  Nelerdir?

Mamullerin maliyetini saptamak, Maliyet kontrolünü sağlamak, Planlama yapma yapmak, Yönetimin alacağı kararlara yardımcı olmak.

– İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını sermayesini ve borçlarını çeşit ve tutar olarak gösteren mali tablo Bilançodur.

–Tekdüzen hesap planının dayandığı hesap çerçevesine göre gelir tablosu hesapları 6.hesap grubunda yer alır.

Yevmiye defterinin sağladığı yararlar nelerdir?

Mali nitelikteki olayların etkilerini hesap bazında sınıflandırması. Bir gün içinde yapılan işlemlerin neler olduğunu toplu olarak göstermesi Büyük deftere yapılacak kayıtların sağlıklı olmasına yardım etmesi. Bir işlemden etkilenen unsurları bir arada ele alarak bir bütün olarak göstermesi

– Yeni işe başlayan işletme ile öteden beri işine devam etmekte olan işletme arasında muhasebe süreci açısından farklı işlem : Dönem başı envanterine dayanarak dönem başı bilançosunun düzenlenmesi

Genel Muhasebe Dersleri: Kabul görmüş muhasebe ilkeleri nelerdir?

– Muhasebenin temel kavramlarına dayanan , muhasebe uygulamasını oluşturan muhasebe usulleri, işlemleri ve tekniklerine yön veren (dayanak oluşturan) kurallara Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri denir.

– 100 kasa hesabı borçlu, 600 Yurtiçi satışlar hesabı alacaklı, 320 satıcılar hesabı borçlu, 153 ticari mallar hesabı alacaklı olduğu devamlı envanter yönteminde satış işleminin yapıldığı 320 satıcılar hesabı yanlış kullanılmıştır.

Tahviller: Borç para bulmak amacıyla çıkartılırlar, anonim şirket ve kamu kuruluşları tahvil çıkarma yetkisine sahiptir, elinde tahvil olan kişi kâr payı almaz faiz alır, Alındıklarında alış bedelleri üzerinden borçlandırılarak kayda alınırlar, satıldığında alış bedeli üzerinden alacaklandırılırlar.

– A işletmesi müşteri  Ahmet Alkan’dan ’dan 80.000 tl’lik alacağına karşılık  4 ay vadeli 120.000 tl’lik  nominal değerli bir bono almıştır. İlgili yevmiye kaydı: 121 Alacak senetleri hesabı1 120.000 tl  borçlu, 120 alıcılar hesabı   80.000 tl  alacaklı, 642 Faiz gelirleri 40.000 tl alacaklı olur.

– İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin, işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamalar 260 Haklar Hesabında izlenir.

– 100 Kasa Hesabı borçlu ve 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı alacaklı olan işlem hisse senetleri kar payı tahsilatına aittir.

– Tahvil üzerinde yer alan faiz kuponlarının vadesi geldiğinde tahsil edilene kadar borç kaydedildikleri hesap diğer hazır değerlerdir.

– Bir işletme hisse senedi satın alarak sermayesine veya yönetimine katıldığı başka işletmeden olan alacakların iştiraklerden alacaklar hesabının borcuna kaydeder.

– İşletme, ana faaliyet konusu olan maldan personeline kredili satış yapmıştır.Bu satıştan doğan alacağını personelden alacaklar hesabında izlenir.

– 21.01.2018  tarihinde; 191 indirilecek KDV hs. 210.000 tl borç, 391 hesaplanan KDV hs.  330.000 tl  alacak kalanı vermektedir.Bu bilgilere göre yapılacak kayıt: Hesaplan KDV Hs. 330.000 tl borçlu, İndirilecek KDV Hs. 210.000 tl  alacaklı, Ödenecek vergi ve fonlar hs. 120.000  alacaklı olur.

Sermaye ortaklar tarafından taahhüt edildiğinde yapılacak kayıt: Ödenmemiş sermaye hesabı borçlu, Sermaye hesabı alacaklıdır.

– Satışlar maliyetinin belirlenmesinde 620 Satılan mamullerin maliyeti, 621 satılan ticari malların maliyeti, 622 satılan hizmet maliyeti, 623 diğer satışların maliyeti hesapları kullanılır, komisyon giderleri hesabı kullanılmaz.

– Büyük defter hesaplarında envanter kayıtlarına yer verildikten sonra kesin mizan çıkarılır.

– Piyasa değeri alış bedelinin altına inen hisse senetlerinin piyasa fiyatıyla değerlenmesi ve değer azalışı için karşılık ayrılması ihtiyatlılık kavramı muhasebe ilkesi ile açıklanabilir.

– Borç senetleri hesabının alacak kalanı1 milyon 500 bin ve hesaplanan tasarruf değeri 1 milyon 450 bin ise şu kayıt yapılır: Borç Sn. Reeskontu Hs. 50 bin borçlu, Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 50 bin alacaklı olur.

Gelecek aylara ait gelirler hesabı: Bir bilanço hesabıdır. Pasif karakterli bir hesaptır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alır. Hesap alacak kalınıverir.

– Öz sermaye hesabı gelir tablosunda yer almaz. Brüt satışlar, Satışların maliyeti, Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar, dönem net karı veya zararı gelir tablosunda yer alır.

– Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin, belgelendirilerek toplanması daha sonra bilgi kullanıcılarına sunulması ve yorumlamaya hazırlanması için belirli şekillere ve kurallara göre yazılması işlemine kaydetme  denir.

Sermayede gider , azalış yaratan işlemdir.

– Asli hesapları etkileyen ve asli hesapların temsil ettiği aktif ve pasif değerlerin gerçek değerleri ile gösterilmesini sağlamak için kullanılan hesaplar düzenleyici hesaplardır.

– Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artış veya azalış yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere ait hesaplar nazım hesaplar hesap grubu altında yer alır.

Varlıklar=Sermaye+Borçlar, bilanço eşitliğini ifade eder.

– Bilançonun her bir kaleminde, dönem içindeki işlemler nedeniyle meydana gelen artış ve azalışların izlendiği çizelgeye HESAP denir.

Kredili alış işleminde varlıklarda ve kaynaklarda eşit büyüklükte bir artış  olur.

– İşletmenin karlı peşin mal satması durumunda hem aktif hem de pasif toplamlarında artış olur.

– Yevmiye defterine maddeler şeklinde kaydedilen işlemleri, buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili hesaplara dağıtan ve sınıflandırılmış olarak bu hesaplara toplayan defter büyük defter‘ dir.

– Bir işletmede “Alıcılar defteri” yardımcı defter kapsamı altında yer alır.

– Kesin mizan, dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılmasından sonra düzenlenir.

Bilanço düzenlenmesi:  Genel geçici mizan düzenlendikten sonra sırasıyla muhasebe dışı envanter yapılır, muhasebe içi envanter yapılır, kesin mizan düzenlenir, mali tablolar düzenlenir.

– İşletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması dolayısıyla gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi  dönemsellik kavramının gereğidir.

– İşletmenin kasasında bulunan paranın bir bankada açtırılan ticari mevduat hesabına yatırılması durumunda, bir aktif hesap (102) borçlandırılırken, bir aktif hesap(100) alacalandırılır.

– İşletme, bankadaki mevduat hesabından para çekmiştir. Bu durumda Bankalar Hesabı alacaklandırılır. Kasa hesabı borçlandırılır.

– Devamlı envanter yönteminde satılan mal iade edilirse, iade tutarı, 610 Satıştan İadeler (satış iadeleri) hesabının borcuna kaydedilir.

– Bir işletmenin dönem sonu 153 Ticari Mallar Hesabı borç kalanı 350.000 tl’dır. Mal Mevcudu 260.000 tl , Yurtiçi Satışlar Hesabı alacak kalanı 265.000 tl’dir  dır. Bu durumda işletmenin mal alım satım işlemlerinden elde ettiği kar 175.000 tl’dir  Mevcut malın maliyeti 350.000 tl satılan maliyetin maliyeti=350.000-260.000=90.000  Yurtiçi satışların alacak kalanı satış gelirini verir. 265.000 -90.000=175.000  kar oluşur

– İşletmenin daha çok yönetim faaliyetleri sırasında kullandığı büro eşyaları demirbaşlar  hesabında muhasebeleştirilir.

– B İşletmesi satın almış olduğu mal karşılığında satıcıya bir müşteri çeki vermiştir. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında “Verilen çekler ve ödeme emirleri” hesabı alacalandırılır.

– C işletmesi müşterisi Ahmet Dursun’dan  10.000 tl’lik alacağına karşılık aynı tutarda 2 ay vadeli bir bono almıştır. Bu durumda Alacak Senetleri Hesabı borçlandırılır. Alıcılar Hesabı alacaklandırılır.

– Kasa Hesabının borç kalanı kasada mevcut parayı gösterir. Bir işletmenin dönem sonu sayımındaki para mevcudu 7.000 tl ve kasa hesabının borç kalanı 7.000 tl ise muhasebe kayıtlarında yapılacak bir işlem yoktur.

– Bir işletme, hisse senedi satın alarak sermayesine veya yönetimine katıldığı başka bir işletmeden olan alacaklarını iştiraklerden alacaklar hesabının borcunda  izler.

– Bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farklar Şerefiye Hesabında izlenir.

Bir kişi veya kuruma açık kredi açılabilmesi için aranan koşullar: İşlerinde deneyimli olması, faaliyet konusunun güvenli olması, uzun bir ticari geçmişe sahip olması, ticari ahlakının iyi olması, o banka şubesinde yeterli ticari mevduatı olması ve komisyonlu işler getirmesi.

– İşletme vadesi gelen senedini ilgili bankaya ödemiş ve senedini geri almışsa yapılacak muhasebe kaydında 321 Borç Senetleri Hesabı borçlandırılır.

Öz kaynakları arttıran unsurlar: Dönem net karı, Sermaye artışı, Olağandışı yedekler, Yeniden değerleme artışları.

– İşletmenin temettü gelirinin doğması durumunda iştiraklerden alacaklar hesabı borçlandırılır, iştiraklerden temettü gelirleri hesabı alacaklandırılır.

– Genel geçici mizandan yararlanmak suretiyle dönem sonu bilançosunun hazırlanamama nedenleri: Bazı alacakların tahsili şüpheli duruma düşmüş, bazı alacakların tahsil olanağı tamamen ortadan kalkmış yani değersiz duruma düşmüş olması. Bazı mali nitelikteki işlemlerin kayıtlarının unutulmuş olması. Portföydeki hisse senetlerinde alış bedellerine göre değer düşmelerinin meydana gelmiş olması. Mal hareketleri, aralıklı envanter yöntemine göre muhasebeleştirildiğinde eldeki malların değerini ilgili hesap kalanından saptama olanağının olmaması.

– İstenilmesine rağmen borçlusu tarafından ödenmeyen senetli veya senetsiz alacaklar , Alacak Senetleri Hesabında izlenir.

Duran varlıkların maliyetinin dönem sonuçlarına amortisman payı olarak yüklenecek tutarının belirlenmesinde Duran varlığın bedeli, Duran varlığın hurda değeri, Seçilen Amortisman yöntemi, Duran varlığın ömrü göz önünde bulundurulur.

– İşletmenin çıkarmış olduğu tahvillerin satılmış olması ve bedelinin işletmenin ticari mevduat hesabına kaydedilmesi durumunda 102 Bankalar Hesabı borçlandırılır, 405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı alacaklandırılır.

– Borçlu cari hesap üzerinden tahakkuk eden faizler, 642 Faiz Gelirleri Hesabının alacağına kaydedilir.

– 610 Satıştan iadeler, 621 Satılan ticari mallar maliyeti, 600 Yurtiçi satışlar, 654 Karşılık giderleri Dönem Karı veya zararı hesabına devredilir.

– Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Öz kaynaklar,Yabancı kaynaklar bilançoda yer alır.

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

genel muhasebe ders notları genel muhasebe ders notları

Mali Tablolar Ders Notları yazımızı okumak için tıklayınız.

r Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!