Basından Yazılar
Bu kategoride basından yazılar muhasebe, finans, vergi vb.gibi  konularındaki detaylı yazılar bulunmaktadır. Basından muhasebe, finans, vergi vb.gibi  ile  ilgili herşeyi bu  bölümde bulabilirsiniz.
Basından Yazılar

Kanun Yolundan Vazgeçme

Kanun yolundan vazgeçme. Vergi Usul Kanunu’nun 379’uncu maddesi uyarınca “Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare...

Basından Yazılar

Geçici Verginin Zamanında Ödenmemesi

Geçici verginin zamanında ödenmemesi. Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve...

Basından Yazılar

Ticaret Kanunu’nda Elektronik İşlemler

Ticaret Kanunu’nda elektronik işlemler. Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesi uyarınca;  1. 397. maddenin dördüncü fıkrası gereğince denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili...

Basından Yazılar

Geçici Gider Fazlalığı

Geçici gider fazlalığı. 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 262. maddesi gereği olarak aşağıda sayılan giderler de maliyet bedeline...

Basından Yazılar

Ticaret Hukukunda Oy Çokluğu

Ticaret hukukunda oy çokluğu. Türk Ticaret Kanunu’nun 217’nci maddesi uyarınca “Ortakların birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde sözleşme serbestisi geçerlidir.” Bu bağlamda ortaklardan her biri ayrı ayrı...

Basından Yazılar

Şirketlerde Sermaye Sorumluluğu

Şirketlerde sermaye sorumluluğu. Türk Ticaret Kanunu’nun 549’ncu maddesi gereği “Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi...

Basından Yazılar

Bilirkişilik Şartlarını Biliyor musunuz?

Bilirkişilik Şartlarını Biliyor musunuz?. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 18. maddesine dayanılarak, 3 Ağustos 2017 tarihli 30143 sayılı Resmî Gazete’ de Bilirkişilik Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelik kapsamında...

Basından Yazılar

Kurumlar vergisinde 3 puan düşük vergilenebilme imkanı

Kurumlar vergisinde 3 puan düşük vergilenebilme imkanı. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 2020 ve 2022 yıllarında yapılan iki değişiklikle, önce finansal sektörde faaliyet gösteren kurumlar dışında kalan...

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!